top of page

אהבה מקודשתאני רוצה להזיז אותך עד לכדי בכי

לנשק אותך עד לכדי כאב

להעיר בך לב סגור דואב


אני רוצה שתחבוק אותי מאחור

לנשום אותנו פנימה, להריח, לחולל מחול

אני רוצה שתקדש איתי כל חול


אני רוצה לנוע איתך אלפי מילין

שתרעיד בי אדמה שיבשה

רוצה שתייבש בי לחי רטובה


אני רוצה אותך מניץ בגינתי

ומגביה איתי קומה

שתביא איתך את השקט שבך

ובו זמנית רוצה גם את האש והתשוקה


כך

אני רוצה אותך ואותי

נעים, מחוללים, מתקדשים

בין אבא שמים לאמא אדמהComments


bottom of page