top of page

הילד הקטן והגדול

כשאתה משליך את האשפה הרגשית על האחר


אין כבר מערכת יחסים עם מי שמולך


אלא באותו הרגע אתה מנהל מערכת יחסים עם הילד הפנימי


זה שחווה התקף זעם רק שהפעם הוא רוקע פחות עם הרגליים ויותר עם המילים הומשלכות לעבר...ויש שתעצור רגע לפני


כיוון שהעצירה והשיקוף


יוצרים הפרדה ומאפשרים לקיחת אחריות על התגובתיות


מילים יכולות להיות חדות כחרב


ומרחיקות אלפי מילין לב פתוח ופגיע


לכן אין טעם בהשלכה


אלא בהכרה לילד הקטן שסך הכל מבקש את הגדול


שיראה אותו בנוכחות של הקשבה


ואולי גם חיבוק


עד יעבור בו הזעם...
留言


bottom of page