top of page

התעוררות הנשיות החדשה

האנרגיות, יין ויאנג ; האנרגיה הנשית הנקבית עם האנרגיה הזכרית שמביאה את אורה ומתאזנת במערך האנרגטי הקוסמי ואשר משפיעה על כל המארג הבינאישי

מבלי לכלוא ולאיים על הזכרי

היא מאירה ומביאה רכות, חמלה וכאילו מזמינה לריקוד

של איזון אנרגטי עם המון אהבה. היא מביאה את בינת הלב ומזכירה לחבר איש אל ליבו. באנרגיה הנשית ישנה הוויה, חיבור לרגש וללב.הלבן לא סותר את השחור והשחור לא סותר את הלבן

הם נעים בהרמוניה מבלי לאבד את עצמם ולהיבלע בתנועה


הנשיות החדשה היא השכינה, היא הלבנה, אם תרצו ההשגחה של החלק הנקבי באלוקות והאור אשר גם מביא לריפוי ואיזון הזכרי

שנתמכת על ידי הכלי (זכרי)

וכששניהם מאוזנים הם מקרבים אל האלוקות ומושפעים ממנו ומשפיעים הלאה

כפי שהבריאה תכננה,

כפי שתכנן אותנו הבורא

ואנו מחזירים עטרה ליושנה

כי לא טוב היות האדם לבדו ולכן עשה עזר כנגדו


אישה המתעוררת לנשיותה האותנטית אשר אינה מצריכה בכוחניות

ואינה חשה איום מהפן הזכרי שבה ומחוצה לה

מרפאה את עצמה ומרפאה דורות אחורה ודורות קדימה ומנהיגה את חייה בריבונות חופשית מבלי להרגיש מאוימת או פחות שווה.

היא מבינה שאין מין 'חזק' או 'חלש' אלא מביאה את איכותה וייחודה מבלי להצטדק על קיומה או להיבלע אלא מהווה דוגמא לשליחות שלה בעוצמת הרכות שלה


המודעות הזו והאנרגיה הזו תביא לשלום במקום מלחמות, לאחדות במקום נפרדות, לרכות במקום כוחניות,

לשיתוף במקום יריבות ולהרמוניה בין אבא שמים לאמא אדמה


הביעו ושימו כוונה להתחבר לאנרגיה הזו והכל יזרום ויתאזן משם.


Comments


bottom of page