top of page

חיבור ישיראין צורך למתווכים ומבנים מפוארים

כדי לשאת תפילה למרומים

המבנה הכי מפואר ומתוחכם

הוא גופך (בית הכנסת הגדול)

חברי לגופך, ליבך

וגלי

שמלכות השמיים כבר מתקיימת,

מעוגנת ומתענגת דרכך

וכל שנשאר לך להתענג על חייך


העולם נברא עבורך

אך לא סובב סביבך

וכשאת תעשי השתדלותך

היקום בדרכיו הקסומות ובדרכי ניסים יתמוך בך


נוכחת את

בין אבא שמים ואמא אדמה

המזכירים לך לשמור על איזון המידות ותכונות...

גואלת את עצמך


מצוידת במתנת חופש הבחירה

שותף מלא בבריאה...

עשי תפקידך, השתדלותך

סורי מרע ועשי טוב


ובאת לציון גואל...

Comments


bottom of page