top of page

יחוד יחודי

אל תביאי רק את גופך ליחוד שבינו לבינך הביאי את השמים שבך הביאי את הארץ שבך הביאי את הגלום והפראי הביאי את עולמך הרגשי הביאי את כוונת הלב והביעי מתוך פנימיותך הביאי את הנשיות הביאי את החושניות הביאי את רוח השטות והביעי את האותנטיות אל תביאי רק את גופך ליחוד הביאי והביעי את כל מי שהינך למרחב המקודש החי והפועם שבינו לבינך

Comments


bottom of page