top of page

כיפור ריפוי ומה שביניהם
על מנת להיכנס לשנה החדשה ולהכניס ולגלות אורות מחודשים לחיים-לכלים(גוף-נפש) יש צורך בניקיון דרך התבוננות באותנטית וביושרה בצללי הנפש (פחדים, דפוסים ומידות שלילים, טראומות וכו') ולהביא לחשיפת האור (ריפוי). האור תמיד יחפש כלים לרדת אליהם ובשביל שיכנס יש לעשות ניקיון רגשי בגוף ובלב. וכשישנו דין ודיין אל מול ה'עצמי' ואל מול האלוקות ניתן לראות שהכל מושגח והכל מדויק לשם הלמידה וההתפתחות על אף אזכורי הכאב ואין עניין או תכלית לעלות כל פרט ופרט אלא תספיק מחילה למהות עצמה ועל ידי הסליחה והמחילה זוכה הוא בהחלמת הלב כאשר נסגר מעגל של ריפוי כי הרי שריפוי הוא להביא חמלה ואהבה למקום כאוב . סליחה בעיניי היא לשחרר את הרעיון שהעבר יכל להיות אחרת ומשם הגילוי לשמחה הקיומית, לאור וכי האור הגדול והפור מתגלים במקומות הכי חשוכי אל כיפורים=כ-ריפוי= כ-פורים שנחתום בחתימה טובה ונזכה לעשות טוב ולבחור באהבה

ובאחדות יותר מכל שנה אחרת https://youtu.be/hRVGXq8su7U


Komentarai


bottom of page