top of page

מעמד הר הסיני שלך

כשתחזור הביתה לצורתך הלא לובשת צורה או דמות


אתה תעמוד במעמד ההר סיני האישי שלך


יראו לך אותך דרך מנעד הרגשות של הדמויות


ששחקו יחד איתך את משחק החיים


ובחילוף תפקידים וביחס שהענקת להם אתה תרגיש את שנתתיראו לך מתי הנהגת לחיוב ולאור


והיית לשפע והשפעה


ואיך במילים טובות וחיוך תמים


גנזת לרעך, זולתך סבל מתמשך


ומדבר שקר הרחקתיראו לך את התמונה הרחבה מאחורי כל תסריט של כאב וסבל שנסבל


ובכך גם את הקניין הרוחני שהנשמה ליקטה ושל הניצחון הרוח על החומרישאלו אותך האם פתחת את ליבך


למרות חווית הנטישה והבגידה,


עבדת על איזון המידות גם כשבער וסער


והאם סלחת גם כשכאב וכאב מאודאבל כל זה יחווה בתודעתך ללא שיפוטיות מצד הרוח הטובה והאלוהות


ואתה תבין שכל מחשבה ומעשה שלך נחשב


ואתה הוא זה הדין והדיין של כל החוויות וההוויות שעברת בפלנטת ארץאם נהגת ברחמים לעצמך


אם רכות וחסד היו מנת חלקך


אם לא נשאת את שמך בשם האלוהות לשווא


אם התפייסת וגילית את השלום והשלם שאתה


אם העזת למרות הפחדים


ואם סגרת מעגליםאבל הכי חשוב יראו לך


האם הענקת אהבה ללא תנאי


ואם הרגשת נאהב ללא התניה


כאשר ידיים חזקות היו שם עבורך


ופגשת עיניים מתוקות מדבש במסע שלךואם לא...לנשמה לא תהיה מנוחה


ותרצה לחזור שוב לחליפת גוף


הלובשת בשר ושלד


ולו בשביל ובשם האהבהכי הרי שקודי התורה מצויים בך


ותפקידך לגלותם


בך וב-רעך כמוך....אז במעמד האישי והאינטימי שלך


כל עוד לא נפטרת מהעולם והנר שבך דולק


יש בך המסוגלות


להביט בעין יפה


לדבר בלשון נקיה


ולגעת ברכותתאמין שאתה ראוי לקבל תזכורת לאור גדול שמאיר לך, עבורך ורעך


כי כל החי נושם ופועם יחדוכמו בשיר המצורף


'תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה'Kommentare


bottom of page