top of page

פשע או שפע?

שום תחושת ריקנות וסומא לא תוכל להתמלא מבחוץ (חומר, איש, התמכרויות למיניהן) כי הרי שגם אם מגיעים מבחוץ זהו רגעי וזמני


מלאות מושגת מסיפוק ומשמעות שמתקבלים על ידי קריאות פנימיות מהנשמה-רוח והלב להיות שופעים ומשפיעים מהמקור והטבע הרוחני


והיא היא והוא הוא

האור שממלאים כל כלי - גוף-נפש

באם לא קוטלים ומפריעים לאור להאיר ולהשפיע


הגוף הוא בשירות הנשמה

הפוך ואי נאמנות למקור הרי זה פשע שמוביל לחיי ריק


פשע או שפע?
Komentar


bottom of page